Nha khoa ViDental được thành lập và vận hành với cơ cấu nhân sự rõ ràng và hệ thống quản lý tài chính minh bạch. Để đáp ứng được quy trình hoạt động của đơn vị Nha khoa chuẩn quốc tế, ViDental có tiêu chuẩn về quản lý nhân sự và quản lý tài chính như sau:

Tiêu chuẩn về quản lý nhân sự

Mô hình quản lý nhân sự tại Nha khoa ViDental được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001, cụ thể như sau:

 • Trình tự và sự tương tác trong quá trình quản lý nguồn lực, quá trình tuyển dụng nhân sự tại Nha khoa ViDental được xác định rõ ràng, lưu lại thành văn bản cụ thể.
 • Xác định rõ chuẩn mực cần thiết để đảm bảo quy trình quản lý nhân sự tại ViDental được kiểm soát theo đúng định hướng.
 • Đảm bảo lưu trữ thông tin, nguồn lực và hồ sơ, tài liệu cần thiết để hỗ trợ việc vận hành, theo dõi quá trình tuyển dụng tại Nha khoa ViDental.
 • Có quy trình theo dõi, đo lường và phân tích quá trình quản trị nhân sự tại Nha khoa ViDental đúng cách.
 • Cải tiến, cập nhật quá trình tuyển dụng nhân sự tại Nha khoa ViDental định kỳ.

Để thực hiện đầy đủ những tiêu chuẩn về quản lý nhân sự trên, Nha khoa ViDental cần đảm bảo những tiêu chí sau trong quá trình xây dựng quy trình quản lý nhân sự:

1. Thiết lập được hệ thống quản lý nhân sự:

 • Xây dựng bảng theo dõi thông tin nhân sự từng phòng ban, bộ phận liên quan (họ tên, tuổi, kinh nghiệm, quê quán,...)
 • Xây dựng hồ sơ theo dõi tuyển dụng phù hợp với nhu cầu các vị trí đang cần tuyển.
 • Bảng theo dõi khả năng nhân viên để đưa ra quy trình đào tạo phù hợp.
 • Bảng theo dõi lương đánh giá mức lương cụ thể của từng nhân viên.

2. Xây dựng quy trình quản lý nhân sự:

 • Quy trình tuyển dụng và phỏng vấn nhân sự cho ViDental
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự cho các phòng ban, đội nhóm ViDental
 • Chế độ đãi ngộ nhân viên y tế trực thuộc ViDental
 • Nội quy, quy định công tác tại Nha khoa ViDental
 • Văn hóa nội bộ tại Nha khoa ViDental

Tiêu chuẩn về quản lý tài chính

Nha khoa ViDental đặt ra các tiêu chuẩn về quản lý tài chính với nội dung cơ bản như sau:

 • BGĐ Nha khoa ViDental là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra chặt chẽ doanh thu, chi phí và doanh thu cuối cùng.
 • Các phòng ban trực thuộc đảm bảo tính đúng - đủ chi phí kinh doanh, đảm bảo phân bổ đều cho các hoạt động và kinh doanh phải có hiệu quả.
 • Các cấp quản trị của ViDental sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các khoản doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong phạm vi của mình.